Regulamin wyborów

Regulamin konkursów piękności organizowanych przez Fundację

zwany dalej regulaminem.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację "Projekt Miss",
2. organizatorze, należy przez to rozumieć Fundację lub inny podmiot, któremu Fundacja na mocy umowy przekazała obowiązki organizacji konkursu,
3. konkursie piękności lub konkursie, należy przez to rozumieć proces wyłaniania uczestniczki posiadającej cechy lub umiejętności najlepiej odpowiadające charakterowi konkursu,
4. stronie internetowej, należy przez to rozumieć stronę www.projektmiss.pl,
5. uczestniczce, należy przez to rozumieć osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny,
6. formularzu rejestracyjnym, należy przez to rozumieć dokument papierowy lub elektroniczny, który wypełnia uczestniczka, zawierający informacje jej dotyczące oraz wymogi jakie musi spełniać,
7. jury, należy przez to rozumieć zespół osób każdorazowo powołany przez organizatora, do oceny uczestniczek na danym etapie konkursu, kierujący się w swych działaniach wytycznymi organizatora,
8. kandydatce, należy przez to rozumieć uczestniczkę, która została zakwalifikowana do postępowania kwalifikacyjnego,
9. zgrupowaniu kandydatek lub zgrupowaniu, należy przez to rozumieć okres, w którym kandydatki przygotowują się do finału w miejscu i w sposób wskazany przez organizatora,
10. finale konkursu lub finale należy przez to rozumieć etap konkursu, trwający od zakończenia zgrupowania kandydatek do czasu zamknięcia finału,
11. finalistce, należy przez to rozumieć kandydatkę, która została zakwalifikowana do finału konkursu,
12. scenariuszu finału, należy przez to rozumieć plan przebiegu finału przygotowany przez organizatora  w trakcie trwania konkursu,
13. imprezie towarzyszącej należy przez to rozumieć, wydarzenia po zamknięciu finału, wskazane przez organizatora jako towarzyszące finałowi,
14. laureatce, należy przez to rozumieć finalistkę, która otrzymała tytuł,
15. tytule, należy przez to rozumieć wyróżnienie przyznane przez jury,
16. kadencji, należy przez to rozumieć okres od otrzymania tytuł przez laureatkę, do przekazania go laureatce kolejnej edycji, nie dłużej jednak niż 2 lata,
17. zamknięciu finału, należy przez to rozumieć moment, w którym organizator żegna oficjalnie finalistki,
18. edycji, należy przez to rozumieć okres obejmujący wszystkie etapy konkursu, trwający od udostępnienia formularza rejestracyjnego na stronie internetowej do zakończenia ostatniej imprezy towarzyszącej.

&1
1. Organizatorem konkursów piękności, których dotyczy niniejszy regulamin jest Fundacja "Projekt Miss" z siedzibą w Gdyni, przy ul. Opata Hackiego 12, KRS 0000613179, NIP 9581673170.
2. Organizator może w powierzyć przeprowadzenie części lub całości konkursu innym podmiotom.
3. Konkurs może posiadać własne przepisy szczegółowe, podane na stronie internetowej.

&2
1. Fundacja organizuje konkursy piękności w celu realizacji swoich celów statutowych.
2. Fundacja dołoży wszelkich starań aby organizowane konkursy piękności były prowadzone w sposób profesjonalny, a uczestniczki czuły się komfortowo w trakcie ich trwania.

&3
1. Konkurs przebiega w etapach wymienionych w niniejszym regulaminie. Organizator może w trakcie trwania konkursu zadecydować o przeprowadzeniu dodatkowego etapu lub o rezygnacji z przeprowadzenia któregoś z etapów o czym powiadomi na stronie internetowej.
2. Konkurs może mieć kilka edycji.
3. Termin, każdego etapu podawany jest na stronie internetowej. Termin może ulec zmianie na 7 dni przed jego datą, o czym organizator powiadomi poprzez publikację informacji na stronie internetowej.

&4
1. W konkursie mogą brać udział osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny konkursu i spełniają wymogi w nim przewidziane.
2. W szczególności organizator może wymagać spełnienia następujących kryteriów:
posiadania danych cech fizycznych lub osobowościowych,
bycia stanu wolnego i nie bycia rozwódką lub wdową,
nieposiadania potomstwa,
posiadania obywatelstwa polskiego,
ukończenia lub nieukończenia danego wieku,
bycia niekaraną,
nie posiadania widocznych tatuaży.
3. Formularz rejestracyjny dostępny jest w siedzibie Fundacji lub na stronie internetowej.
4. Przed dopuszczeniem do konkursu uczestniczka umożliwi organizatorowi wgląd do dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji danych z formularza rejestracyjnego.

&5
1. Organizator może nie dopuścić osoby do uczestniczenia w konkursie lub wykluczyć uczestniczkę na każdym etapie konkursu, jeśli:
dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą,
postępuje ona niezgodnie z regulaminem,
nie posiada cech lub umiejętności koniecznych ze względu na charakter konkursu.
2. Organizator ma prawo zakończyć konkurs w przypadku małej ilości uczestniczek lub braku finansowania.

&6
1. Uczestniczka przystępując do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz do wypełniania poleceń organizatora w zakresie uczestnictwa w konkursie.
2. Uczestniczka zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich etapach konkursu, do których została zakwalifikowana.
3. Uczestniczka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu konkursu.
4. Uczestniczka współpracuje z przedstawicielami organizatora oraz innymi uczestniczkami w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu.
5. Uczestniczka przekazuje organizatorowi nieograniczone prawo do posługiwania się jej wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu.

&7
1. Organizator może zobowiązać uczestniczkę do podpisania umowy określającej warunki współpracy w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu.
2. Umowa przekazuje organizatorowi prawo do wykorzystywania wizerunku uczestniczki, zobowiązanie uczestniczki do udziału w kampaniach reklamowych i promocyjnych, imprezach firmowych, targach, konferencjach, wywiadach, sesjach zdjęciowych i pokazach mody.
3. Niepodpisanie przez uczestniczkę umowy może skutkować wykluczeniem jej z konkursu.

&8
1. Pierwszy etap konkursu stanowią castingi.
2. Castingi organizowane są w celu wyłonienia uczestniczek, które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu.
3. Na casting organizator zaprasza uczestniczki wybrane na podstawie oceny danych i zdjęć przesłanych w trakcie rejestracji. Na casting uczestniczka zobowiązuje się przygotować oraz zabrać ubiór i akcesoria zgodnie z wymaganiami przedstawionymi na stronie internetowej.
4. W trakcie castingów uczestniczki prezentują się przed jury.
5. Jury wybiera kandydatki posiadające cechy lub umiejętności najlepiej odpowiadające charakterowi konkursu, zgodnie z własną oceną.
6. Podczas castingu, uczestniczki są zobowiązane do wypełniania poleceń przedstawicieli organizatora i jury w zakresie przebiegu castingu.
7. Uczestniczki uczestniczą w castingu na własne ryzyko.
8. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu uczestniczki zostaną powiadomione po zakończeniu castingu drogą elektroniczną.

&9
1. Drugi etap konkursu stanowi postępowanie kwalifikacyjne.
2. Do postępowania kwalifikacyjnego organizator dopuszcza uczestniczki castingów wskazane przez jury. Organizator może w szczególnych wypadkach dopuścić osoby, które nie brały udziału w castingach.
3. Postępowanie kwalifikacyjne polega na ocenie przez organizatora kandydatek pod kątem posiadania cech lub umiejętności koniecznych ze względu na charakter konkursu.
4. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego organizator może zobligować kandydatkę do udziału w zgrupowaniu kandydatek, kursach przygotowawczych, pokazach mody lub innych wydarzeniach, w których może ona nabyć umiejętności przydatne podczas kolejnego etapu.
5. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie finalistek konkursu przez organizatora.

&10
1. Organizator może zorganizować zgrupowanie kandydatek.
2. Organizator może uznać udział kandydatki w zgrupowaniu za obowiązkowy. Jeżeli kandydatka nie stawi się na zgrupowanie, organizator może wykluczyć ją z udziału w finale.
3. Zgrupowanie kandydatek odbywa się na koszt organizatora i może  trwać do 7 dni. Kandydatka ponosi koszty podróży.
4. Kandydatka uczestniczy w zgrupowaniu na własne ryzyko. Organizator może dokonać ubezpieczenia kandydatki. Jeśli organizator nie ubezpieczy kandydatki powinna ona na własny koszt dokonać ubezpieczenia od wszelkich ryzyk związanych z uczestnictwem w zgrupowaniu.
5. Podczas zgrupowania kandydatka jest zobowiązana do wykonywania poleceń przedstawicieli organizatora.
6. Podczas zgrupowania kandydatka będzie brać udział w zajęciach przygotowujących ją do udziału w finale konkursu, w szczególności w zajęciach: choreograficznych, tanecznych, fitness, integracyjnych.

&11
1. Kolejny etap stanowi finał konkursu.
2. Do tego etapu przystępują finalistki wyłonione w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pośród kandydatek.
3. Finał konkursu rozpoczynają próby, na których obecność finalistki jest obowiązkowa.
4. Finał konkursu polega na zaprezentowaniu się finalistek przed jury oraz publicznością, w szczególności poprzez: prezentację urody, stylu, wdzięku oraz osobowości. Finalistki prezentują się w różnych formach i strojach, mogą zostać poproszone o wypowiedź lub udzielenie odpowiedzi na pytanie.
5. Finalistka uczestniczy w finale na własne ryzyko. Organizator może dokonać ubezpieczenia finalistki. Jeśli organizator nie ubezpieczy finalistki powinna ona na własny koszt dokonać ubezpieczenia od wszelkich ryzyk związanych z uczestnictwem w finale.
6. Szczegóły finału konkursu opisuje scenariusz finału uzgadniany w trakcie zgrupowania kandydatek. Finalistka postępuje zgodnie ze scenariuszem finału oraz przestrzega poleceń przedstawicieli organizatora w zakresie przebiegu finału.
7. Finał kończy się z chwilą zamknięcia finału przez organizatora. Po zamknięciu finału mogą nastąpić imprezy towarzyszące.
8. Finalistka uczestniczy we wskazanych przez organizatora imprezach towarzyszących przez okres  do 14 dni.

&12
1. W trakcie finału, jury wybiera laureatki konkursu posiadające cechy lub umiejętności najlepiej odpowiadające charakterowi konkursu, zgodnie z własną oceną.
2. Laureatki konkursu otrzymują tytuły: miss, I wicemiss, II wicemiss lub inne tytuły przewidziane dla konkursu, uzupełnione o informację jakiego konkursu dotyczą.
3. Laureatkom wręcza się nagrody ufundowane przez sponsorów.
4. Organizator może upoważnić inne osoby, w szczególności: publiczność, sponsorów i obsługę techniczną do przyznania własnych tytułów.
5. Od momentu otrzymania tytułu laureatki rozpoczynają kadencję. Kandydatki zachowują prawo do tytułu również po zakończeniu kadencji.
6. Organizator zachowuje wyłączne prawo do posługiwania się tytułem w celach reklamowych, marketingowych i komercyjnych.

&13
1. Laureatka konkursu zobowiązana jest do brania udziału w konkursach piękności, na które skieruje je organizator przez okres 2 lat od otrzymania tytułu.
2. Laureatka konkursu nie może brać udziału w innych konkursach piękności bez zgody organizatora przez okres 2 lat od otrzymania tytułu.

&14
1. Laureatka konkursu w trakcie trwania kadencji będzie:
wyglądać i zachowywać się w sposób profesjonalny,
brać udział w działalności charytatywnej,
uzyskiwać zgodę organizatora na każde publiczne wystąpienie,
uczestniczyć w wydarzeniach wskazanych przez organizatora, w szczególności w kampaniach reklamowych i promocyjnych, imprezach firmowych, targach, konferencjach, wywiadach, sesjach zdjęciowych i pokazach mody,
zawierać umowy marketingowe wskazane przez organizatora.
2. Laureatka konkursu w trakcie trwania kadencji nie będzie:
zmieniać cech podanych w formularzu rejestracyjnym,
zmieniać wyglądu bez zgody organizatora.
3. Laureatka konkursu przekazuje organizatorowi, na okres 2 lat od otrzymania tytułu, wyłączne i nieograniczone prawo do posługiwania się jej wizerunkiem.

&15
1. Laureatka danej edycji przekazuje tytuł laureatce kolejnej edycji.
2. Udział laureatki danej edycji w finale kolejnej edycji, w zakresie jaki przewiduje scenariusz finału, jest obowiązkowy.

&16
Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych osobowych w zakresie potrzebnym w trakcie trwania kolejnych edycji konkursów piękności, a także w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Fundacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

&17
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.06.2016 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Fundacji.

Fundacja Projekt Miss

ul. Opata Hackiego 12

81-213 Gdynia

Email: biuro@projektmiss.pl

Telefon: +48 578 612 951

Facebook