Dokumenty Fundacji

Satut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja „Projekt Miss”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona dnia 07.04.2016 r. przez Artura Szostaka, zwanego
dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę
Białaszewską w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ul. Piekarniczej nr 2A.

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
4. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa
narodowego.

§ 3
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4
Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju sfer związanych z modą, urodą,
wzornictwem, sztuką, kulturą, sportem, rekreacją i fitnessem.

§ 5
Fundacja realizuje swoje cele przez:
• wspieranie działań promocyjnych i marketingowych,
• edukację oraz organizowanie imprez, warsztatów, szkoleń, konferencji, zawodów
konkursów,
• działalność badawczą i naukową,
• integrowanie środowiska, uczestniczenie w projektach, współdziałanie z innymi
podmiotami.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 7
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, subwencji, zbiórek publicznych, zysku z majątku, odsetek i lokat bankowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność
statutową.

§ 8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Rozpoczęcie działalności
gospodarczej nastąpi po podjęciu uchwały przez Zarząd Fundacji.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie następujących podklas
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
• 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
• 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
• 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
• 58.11.Z Wydawanie książek,
• 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
• 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
• 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
• 63.12.Z Działalność portali internetowych,
• 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
• 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
• 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
• 74.20.Z Działalność fotograficzna,
• 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
• 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
• 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
• 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
• 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
• 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
• 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9
Organem fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10
1. Zarząd składa się z od trzech do siedmiu członków będących osobami fizycznymi
posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami Zarządu są: Prezes, dwóch Wiceprezesów oraz pozostali członkowie
Zarządu.
3. Zarząd powoływany jest decyzją fundatora na okres nieoznaczony. Fundator
wskazuje Prezesa oraz Wiceprezesów.
4. Zmian w składzie Zarządu dokonuje Zarząd poprzez podjęcie uchwały.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: złożenia pisemnej rezygnacji, utraty
zdolności do czynności prawnych, śmierci, odwołania poprzez podjęcie uchwały
przez Zarząd.

§ 11
1. Do kompetencji Zarządu należy, w szczególności:
• zmierzanie do realizacji celów statutowych,
• wyznaczanie kierunków działania,
• sprawowanie zarządu nad majątkiem,
• podpisywanie umów i zawieranie zobowiązań,
• sporządzanie sprawozdań z działalności,
• podejmowanie decyzji i uchwał dotyczących Fundacji.
2. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 12
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w zakresie
zwykłego zarządu, prowadzenia bieżącej działalności i reprezentowania Fundacji na
zewnątrz uprawnieni są Prezes i Wiceprezesi samodzielnie lub dwóch pozostałych
członków wspólnie.
2. Zarząd Fundacji może określić sprawy wykraczające poza zakres zwykłego zarządu
poprzez podjęcie uchwały.

§ 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
rok.
2. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejsce, jeśli żaden z
członków Zarządu nie wyrazi sprzeciwu.
3. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes, przesyłając informację wszystkim
członkom Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem
poleconym, na co najmniej 3 dni przed jego planowaną datą.
4. W przypadku nagłej potrzeby Prezes może zwołać posiedzenie Zarządu w inny
sposób, bez zachowania wymogów ust. 3.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd poprzez podjęcie uchwały.

§ 15
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku lub na mocy uchwały
Zarządu.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz innych organizacji o zbliżonych
celach.

Akt fundacyjny

Akt notarialny
07.04.2016

Krajowy Rejestr Sądowy

Informacja na dzień
17.05.2016

Fundacja Projekt Miss

ul. Opata Hackiego 12

81-213 Gdynia

Email: biuro@projektmiss.pl

Telefon: +48 578 612 951

Facebook